EMCC Finland

Yhdistyksen säännöt

EMCC Finland ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on EMCC Finland ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on mentoroinnin ja coachingin edistäminen ja kehittäminen EMCC:n (European Mentoring & Coaching Council) periaatteiden mukaisesti. Yhdistys edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen tunnistamista, kehittämistä ja levittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotusta ja koulutustilaisuuksia mentoroinnin ja coachingin tunnetuksi tekemiseksi sekä edistää alan osaamista koordinoimalla koulutusta ja tukemalla tutkimusta ja kehittämistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksuja, joista toimittaa sovitut maksut edelleen kansainväliselle EMCC-emoyhdistykselle sen sääntöjen mukaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää asianmukaisella luvalla keräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö (henkilöjäsen) ja oikeustoimikelpoinen yhteisö (yhteisöjäsen), joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset koodit. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Yhdistyksen jäsenet saavat samalla jäsenyyden kansainväliseen EMCC-emoyhdistykseen. EMCC Finland ry soveltaa toiminnassaan EMCC Finland ry:n sääntöjä. EMCC-emoyhdistyksen suosituksia sovelletaan niiltä osin, kun ne eivät ole ristiriidassa Suomen lakien ja asetusten kanssa.

Yhteisöjäsen nimeää itselleen edustajat.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen hallituksen ehdotuksen perusteella joko yhdistyksen oma jäsen tai yhdistyksen ulkopuolinen henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Ulkopuolisella kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä siitä on säädetty yhdistyslain 14. §:ssä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Vuosikokous voi ¾ enemmistöllä annetuista äänistä vapauttaa hallituksen jäsenet jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun perimistavan ja ajankohdan päättää hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Varajäsen osallistuu hallituksen kokoukseen vain, kun varsinainen jäsen on estynyt. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä voi toimia kolme kautta peräjälkeen (enintään 6 vuotta).

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijaksi henkilön, jolla on riittäväksi todettu asiantuntemus yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Asiantuntijalle voidaan antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänestysoikeutta hallituksen kokouksissa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminnantarkastaja valitaan vuosikokouksessa ja hänen toimikautensa on yksi vuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa tammi-maaliskuun aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voi valita hallitukseen uuden jäsenen eronneen tilalle.

Jäsen voi etäosallistua yhdistyksen kokouksiin, mikäli etäyhteys pystytään teknisesti kustannuksitta järjestämään.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
  6. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  8. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma
  9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  10. Esitetään ja hyväksytään talousarvio
  11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  12. Päätetään hallituksen ehdotuksesta kunniajäsenet
  13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
  14. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa Espoossa 13.3.2018.

 

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]